วิชาภาษาจีน
Chinese
 
แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาจีน

คัดลายมือตัวเลขจีน แบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานดาวน์โหลดฟรี

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Thai Worksheet for parents,
teachers of home-school students. Free to download
FREE printables. Chinese activity sheets free to download for educational use.

 
ภาษาจีน 01 
Chinese 01


-คัดลายมือตัวเลขจีน 1-5
LO: Tracing Chinese Number 1-5

5 worksheets
ภาษาจีน 02 
Chinese 02


-คัดลายมือตัวเลขจีน 6-10
LO: Tracing Chinese Number 6-10

5 worksheets