วิชาภาษาไทย
Thaiแม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาไทย

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Thai Worksheet for parents,
teachers of home-school students. Free to download
 
วิชาภาษาไทย 01
Thai 01


-แบบฝึกหัดฝึกการแยกสระออกจากคำประสม
LO: Separate vowels out of the given words.

6 worksheets
วิชาภาษาไทย 02
Thai 02


-แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะและภาพ
LO: Match the alphabets with pictures

6 worksheets
ภาษาไทย 03
Thai 03


-แบบฝึกหัดอ่านคำประสม -ำ - เ-า
-แบบฝึกหัดอ่านคำประสม -ะ - -ี
LO: Reading sheets
-vowels -ำ - เ-า, -ะ - -ี

12 worksheets
วิชาภาษาไทย 04
Thai 04


-แบบฝึกหัดคัดพยัญชนะไทยตามรอยประ
LO: Tracing Thai Alphabets

9 worksheets
วิชาภาษาไทย 05
Thai 05


-แบบฝึกหัดเขียนคำประสมผันตามวรรณยุกต์
LO: Write words in tonal colums and read

4 worksheets
วิชาภาษาไทย 06
Thai 06


-แบบฝึกหัดเขียนคำประสมชื่อสี
LO: Write color names

3 worksheets
วิชาภาษาไทย 07
Thai 07


-แบบฝึกหัดเขียนคำประสมผัก
LO: Write name of the vegetable

4 worksheets
วิชาภาษาไทย 08
Thai 08


-แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะที่มีเสียงเหมือนกัน
LO: Match the alphabets with the same sound

2 worksheets
วิชาภาษาไทย 09
Thai 09


-แบบฝึกหัดจับคู่เสียงร้อวของสัตว์กับภาพที่เหมือนกัน
LO: Match the animal sound with their face

2 worksheets
วิชาภาษาไทย 10
Thai 10


-แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะคล้ายคลึงกัน
LO: Match the alphabets that are similar

3 worksheets
วิชาภาษาไทย 11
Thai 11


-แบบฝึกหัดคัดลายมือ ก-ฮ
LO: Tracing ก-ฮ 

6 worksheets
วิชาภาษาไทย 12
Thai 12


-แบบฝึกหัดคัดแยกสระออกจากคำประสม
LO: Separate vowels out of the given words

3 worksheets
วิชาภาษาไทย 13
Thai 13


-แบบฝึกหัดคัดไทย ก-ช
LO: Tracing ก-ช
5 worksheets
วิชาภาษาไทย 14
Thai 14


-แบบฝึกหัดคัดไทย ซ-ด
LO: Tracing ก-ช
5 worksheets
วิชาภาษาไทย 15
Thai 15


-แบบฝึกหัดจำคู่คำประสมเครื่องใช้ในบ้าน
LO: Matching words- Things around the house
2 worksheets
วิชาภาษาไทย 16
Thai 16


-แบบฝึกหัดจำคู่คำประสมยานพาหนะ
LO: Matching words- Vehicles
2 worksheets
วิชาภาษาไทย 17
Thai 17


-แบบฝึกหัดจำคู่คำประสมสัตว์
LO: Matching words- Animals
2 worksheets
วิชาภาษาไทย 18
Thai 18


-แบบฝึกหัดจำคู่คำประสมกับสระ
LO: Matching words with vowels
3 worksheets
วิชาภาษาไทย 19
Thai 19


-แบบฝึกหัดอ่านสระกับอักษรไตรยางค์
LO: Reading
8 worksheets
อักษรสามหมู่ แบบฝึกหัดอนุบาล วิชาภาษาไทย 20
Thai 20


-Sheet ทบทวนอักษรสามหมู่และเขียนทับรอยอักษร
LO: Reading
4 worksheets