วิชาภาษาอังกฤษ
English Worksheet


แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.
 
 
ภาษาอังกฤษ 01
English 01


-แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่คำประสมกับภาพ
LO: Match the words with pictures

8 worksheets
ภาษาอังกฤษ 02
English 02


-แบบฝึกหัดเขียนพยัญชนะต้นของคำศัพท์
LO: Write the first letter of each word

3 worksheets
ภาษาอังกฤษ 03
English 03


-แบบฝึกหัดเเขียนเครื่องหมาย ให้ถูกต้องตามพยัญชนะที่เห็นและเสียงที่ได้ยิน
LO: Write the correct symbol to the name of the letter you hear and the alphabet given

2 worksheets
ภาษาอังกฤษ 04
English 04


-แบบฝึกหัด Crossword ระดับง่าย
LO: Crossword- level 1

4 worksheets