หัดเขียน ลีลามือ
Tracingรวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือนักเรียนโฮมสคูล สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี
ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents,
teachers of home-school students.
Free to download.
 
หัดเขียน ลีลามือ 01
Tracing 01


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนลีลามือ
LO: Tracing

12 worksheets
หัดเขียน ลีลามือ 02
Tracing 02


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนลีลามือ
LO: Tracing

2 worksheets
หัดเขียน ลีลามือ 03
Tracing 03


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนลีลามือ
LO: Tracing

6 worksheets
หัดเขียน ลีลามือ 04
Tracing 04


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนลีลามือ
LO: Tracing

3 worksheets
หัดเขียน ลีลามือ 05
Tracing 05


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนลีลามือ
LO: Tracing

4 worksheets
หัดเขียน ลีลามือ 06
Tracing 06


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนลีลามือ
LO: Tracing.

8 worksheets
หัดเขียน ลีลามือ 07
Tracing 07


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนลีลามือ
LO: Tracing

4 worksheets
 
หัดเขียน ลีลามือ 08
Tracing 08


-แบบฝึกหัดฝึกเขียนลีลามือ
LO: Tracing

6 worksheets