เกี่ยวกับเรา

     เวปไซต์แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัดนี้จัดตั้งขึ้นโดยครูจุ๊บ โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ เมื่อปี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมายว่าจะทำใบงานแจกให้ใช้ฟรีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย โดยใบงานนั้นจะ
  • มีเนื้อหาเหมาะกับการพัฒนาทักษะเด็กในวัยปฐมวัย
  • มีความสวยงาม และมีความละเอียดสูง 
     ซึ่งเวปไซต์นี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่ว่าในประเทศไทยเรานี้มีสื่อ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพแจกให้ใช้งานฟรีน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนเมือง และชุมชนชนบทก็ยังมีมาก หนังสือหรือแบบฝึกหัดใหม่ๆก็มักจะมีราคาแพงเกินไป

     ในช่วงเริ่มต้นของการทำเวปไซต์นี้ แบบฝึกหัดที่ถูกผลิตขึ้นส่วนใหญ่จะได้มาจากหลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ ที่ได้รับการพัฒนาแนวการเรียนการสอนมาจนเห็นว่า ใช้ได้เกิดประสิทธิผลกับนักเรียนเป็นอย่างสูง ถ้าได้ทราบถึงแนวการเรียนการสอนของโรงเรียนก็จะทราบว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์นั้นมีระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้สูง ซึ่งตรงกันข้ามกับจำนวนเวลาที่ใช้ในการเรียนในส่วนของวิชาการนั้น ใช้เวลาน้อยมาก

     แผนงานในอนาคตที่ตั้งเป้าไว้จะทำเผยแพร่คือ ร่วมมือกับผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆในการผลิตสื่อแจกให้ใช้งานได้ฟรี เพื่อประโยชน์ต่ออนาคตของเยาวชนไทย และประเทศไทย

     ทางทีมงานหวังว่าสิ่งที่ได้เผยแพร่ให้ใช้ในเวปไซต์นี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ที่ใช้งาน ซึ่งที่ผู้ใช้งานจะร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนไทยกับแม่ไก่ได้ง่ายๆเพียง บอกต่อแก่ผู้คนที่รู้จัก แชร์แบบฝึกหัดต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้ทราบ ทีมงานแม่ไก่จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นกำลังใจดีดีให้ทำแบบฝึกหัดออกมาต่อไปค่ะ
     Rainbow Hen was created by Kroo Joop on 20 April 2015, aiming to use as a platform to give out free online resources for early-years children in Thailand. These resources are made to haveappropritate contents for early years to develop their knowledge and skills,
beautiful design and high quality to print.​The background behind this project is that there is not enough free online resources for parents and teachers in Thailand to use compared to other countries in the developed world.

     At the begining of this project, most of the worksheets were created by following Anubarn Satsanguan Kindergarten's early-years curriculum. The curriculum has been used and developed by the school for more than 40 years. It has proved to be a success for learners, especially in Thai subject. Students who graduate from K3 from the school have high literacy and are ready to learn when move on to the Primary level.

     The future plan of this project is to collaborate with other professionals in order to cover other topics as well as to offer resources for the higher years.